Aug 8, 2006

hyper?

MomSaysIAmHYPER! DoYouThinkI'mHyper? MaybeMyMedicineMakesMeALittleHyper. ButItMakesMyTummyFeelBetter. IThinkI'llGoChewOnSomethingNow. Bye.
Mini


Tags:

No comments: